TABsupport, óók uw bouwkundige specialist!


TABsupport is ook dé specialist voor het uitvoeren van een bouwkundige keuring voor uw woning. Met een goed opgeleide deskundige inspecteur, die ook nog eens veel praktijkervaring heeft, bent u als opdrachtgever gegarandeerd van een gedegen inspectie. 

Via ons contactformulier kunt u een afspraak maken voor het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring. Tevens vindt u via onderstaande link meer informatie over bouwtechnische keuringen en over het bouwkundig rapport dat u ontvangt na het uitvoeren van onze bouwkundige keuring.

  

Scroll verder voor meer informatie over werkwijze, mogelijkheden en overige inhoudelijke informatie over de bouwtechnische keuring en het rapport.

 
Hebt u vragen? Bel mij op 06 - 2344 2186,

Meteen aanvragen?
Vul het contactformulier hieronder
in! Geef in het bericht svp ook aan:
- uw adres en telefoonnummer
- het pand waarover u een bouwkundige rapportage wilt ontvangen
- de reden voor de rapportage en eventuele bijzonderheden.   
 
 

Ik zal op werkdagen uiterlijk binnen een dag de afspraken maken en bevestigen. De kosten voor een bouwtechnische keuring bedragen € 369,00 incl. btw. De factuur ontvangt u achteraf. 

Op uw opdracht zijn van toepassing (helemaal onderaan deze pagina) de 
Algemene Voorwaarden van TABsupport voor een bouwtechnische keuring.

TABsupport - aanvraag bouwkundig onderzoek

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.

De bouwkundige rapporten van TABsupport 

Een bouwkundig rapport is het resultaat van een zogenaamde bouwtechnische keuring. In een bouwkundig rapport vindt u de uitslag van het bouwtechnische onderzoek van uw woning. Een bouwkundig rapport geeft u meer duidelijkheid over de bouwtechnische staat en eventuele verborgen gebreken van de woning. u ontvangt het bouwkundige rapport digitaal in uw mailbox.

TABsupport is dé specialist voor het uitvoeren bouwtechnische keuringen. U bent als opdrachtgever gegarandeerd van een gemotiveerde werkwijze en een gedegen inspectie door de inspecteur.

Ik werk hoofdzakelijk in Brabant en Limburg. Er zijn geen bijkomende kosten, de prijs en dienstverlening is een all-in prijs, met uitzondering van enkele prijsvoorwaarden (zie onderaan).

 

Wat is een bouwkundig rapport?

In een bouwkundig rapport vindt u een omschrijving van de bouwtechnische staat van uw woning. Alle belangrijke punten voor de waarde en technische staat van uw woning worden omschreven. Denk aan zaken als funderingen, balkconstructies, isolatie, centrale verwarming, vocht, betonrot, overige technische installaties, constructies, dakbeschot, vochtmeting, kruipruimte, fundering, trappen, schilderwerk, bijgebouwen, kozijnen,  enzovoorts. Tijdens de bouwtechnische keuring zal de inspecteur een checklijst afhandelen. Afhankelijk van de complexiteit van de woning zal de inspecteur uiteindelijk een paar honderd (tot maximaal 1200) vragen en punten moeten afhandelen en controleren. Deze informatie is cruciaal bij de koop of verkoop van een woning en kan bepalend zijn voor het bod dat u op een woning gaat uitbrengen. Denk aan inspectie van enzovoorts.

Wat kost een bouwkundig rapport?

De kosten voor het laten opstellen van een bouwkundig rapport zijn afhankelijk van de grootte van uw nieuwe woning. Voor woningen tot 1000 m3 inhoud voert TABsupport al voor €369,00 inclusief btw een uitgebreide bouwkundige keuring uit en daarbij ontvangt u uiteraard een gecertificeerd bouwkundig rapport. 

Heeft u vragen over de kosten? Neem dan tijdens kantooruren (ma–vr 9:00–17:00) contact met mij op. Ik help u graag verder en kan desgewenst direct een bouwkundig onderzoek inplannen!

 

Eerst bieden, of eerst een bouwkundig rapport laten opstellen?

Voor het bieden op een woning doet u er verstandig aan om een bouwkundig rapport te laten maken. U kunt de gegevens uit het rapport opvragen en gebruiken bij onder meer onderhandelingen over de vraagprijs. Uit een bouwkundig rapport blijkt namelijk of en welke gebreken er zijn.

Een openingsbod uitbrengen op een woning of pand kunt u doen wanneer u wilt. Als u echter geen risico wilt lopen, dan laat u een bouwkundig rapport maken vóór het bieden. Aan de hand hiervan kunt u beslissen of u inderdaad wilt doorgaan, maar ook dat u niet teveel betaalt voor vastgoed. Een huis of pand kopen waar nog heel veel aan gedaan moet worden, is minder aantrekkelijk.  

U bepaalt of u deze kosten wilt betalen door bijvoorbeeld een lagere prijs te bieden. In de hectische huizenmarkt wordt tegenwoordig vaak direct een bod uitgebracht, maar zijn nog steeds ontbindende voorwaarden van kracht. Altijd heeft u als koper enkele dagen bedenktijd. In die bedenktijd kunt u de bouwkundige keuring alsnog laten uitvoeren.

 

Wat is de werkwijze bij het opstellen van een bouwkundig rapport?

Ik voer de keuring bij voorkeur uit in uw aanwezigheid. Op die manier krijgt u direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken waarop gelet wordt tijdens de bouwtechnische keuring. Het uiteindelijke bouwkundig rapport geeft u vervolgens nog veel meer inzicht in de bouwtechnische staat van uw nieuwe woning.   

Een bouwkundige inspectie is louter visueel en niet-destructief, dat wil zeggen: ik verwijder geen bouwdelen voor nader onderzoek in een laboratorium o.i.d.. De inspectie is ook geen asbestinventarisatie; indien ik tijdens het onderzoek per ongeluk asbest aantref, dan zal dit natuurlijk wel vermeld worden in het bouwtechnisch rapport. Aan het rapport ligt de NTA 8060 methodiek ten grondslag. Het resultaat van een geïnspecteerd onderdeel in het bouwkundige rapport kan zijn: goed, voldoende, matig, slecht of onacceptabel. Dit wordt met kleuren overzichtelijk gepresenteerd in het rapport.

 

Zijn de kosten van een bouwkundig rapport aftrekbaar?

De kosten die u betaalt voor het laten maken van een bouwkundig rapport zijn in veel gevallen aftrekbaar in uw belastingaangifte, mits deze samenhangen met het afsluiten van de hypotheek vanwege een aankoop, verbetering of onderhoud van de woning.

 

Nationale Hypotheekgarantie (NHG)

De bouwkundige rapporten van TABsupport worden erkend door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. 

 

Bouwkundige rapportage laten opstellen?

Wilt u een bouwkundige keuring laten uitvoeren? Schakel TABsupport in en ontvang binnen 24 uur na de inspectie het bouwkundige keuringsrapport. Neem tijdens kantooruren (ma-vr 9:00-17:00) contact met ons op via tel. 06 - 2344 2186, of vraag de keuring aan via ons online formulier. Wij zullen op werkdagen uiterlijk binnen één werkdag de afspraak inplannen en bevestigen.

 

Prijsvoorwaarden

·         Voor woningen tot tot 1000m3 woninginhoud

·         Meerprijs per 100m3 is € 25,- incl. BTW (indien niet correct opgegeven wordt dit    alsnog in rekening gebracht).

·         Indien er sprake is van een vereniging van eigenaren (VvE) worden de kosten in het rapport opgesplitst in kosten voor de eigenaar en/of kosten voor de vereniging. De compleet uitgewerkte rapportage is hiermee ook voor de VvE een belangrijk document.

·         Opdrachten annuleren tot 24 uur van te voren (gerekend op werkdagen) is geen probleem.

·         Bij annuleren binnen de 24 uur worden € 175,- incl. BTW kosten in rekening gebracht.

·         Bij het niet doorgaan van een keuring op de dag van de afspraak betaald u 100%, bij een nieuwe opdracht krijgt u € 100,00 korting.

·         Maximaal één huisnummer, 1 woning.

·         Kruipruimte en daken worden geïnspecteerd conform onze onderstaande voorwaarden, en indien de inspecteur ter plaatse geen belemmeringen aantreft en natuurlijk de situatie als veilig en verantwoordelijk beoordeeld.

·         Verder zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

·         Overige bepalingen

·         Meerprijs voor inspectie op Waddeneilanden € 150,-

Algemene voorwaarden TABsupport Bouwtechnische keuringen.


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
Opdrachtgever: Degene die TABsupport de opdracht geeft werkzaamheden uit te voeren.

Opdrachtnemer: TABsupport. 


ARTIKEL 1 - DEFINITIES EN WERKINGSSFEER
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij TABsupport diensten
van welke aard en onder welke benaming dan ook aan een opdrachtgever levert.
2. Op eigen handelsvoorwaarden, afwijkende of aanvullende bedingen kan door opdrachtgever slechts een beroep worden
gedaan, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door TABsupport zijn aanvaard.
3. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


ARTIKEL 2 - AANBIEDING EN ACCEPTATIE
1. Alle offertes en prijsopgaven (ook op internet) die door of vanwege TABsupport zijn gedaan, zijn vrijblijvend.
2. Indien TABsupport op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is dat TABsupport de opdracht zal kunnen
uitvoeren, deelt TABsupport de opdrachtgever schriftelijk of per email mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te
vinden vóór dat TABsupport de feitelijke opdracht kan starten.
3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat TABsupport een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd, dan wel
nadat TABsupport geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen.
4. Indien of nadat TABsupport een offerte aan opdrachtgever heeft uitgebracht, of nadat de overeenkomst tot stand is gekomen,
blijkt dat de informatie of de feiten op basis waarvan TABsupport de offerte heeft uitgebracht of de overeenkomst tot stand is
gekomen niet overeenstemmen met de werkelijkheid, is TABsupport gerechtigd om van de uitvoering van de Werkzaamheden
af te zien, dan wel de overeenkomst per direct te beëindigen. TABsupport zal hiervoor nimmer tot enige schadevergoeding of
compensatie gehouden zijn. Indien de beëindiging van de overeenkomst aan opdrachtgever of diens vertegenwoordiger te
wijten is, is opdrachtgever aan TABsupport een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.
5. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat de opdracht niet correct zou zijn bevestigd, dient hij dat schriftelijk binnen drie
kalenderdagen na datum verzending van de opdrachtbevestiging aan de TABsupport te melden. Bij gebreke van een
schriftelijke reactie binnen deze termijn wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de inhoud van de
opdrachtbevestiging
6. Aanvullende afspraken en/of door de opdrachtgever gewenste wijzigingen zijn slechts bindend wanneer deze schriftelijk door
de directie en/of door haar daartoe aangestelde medewerkers van TABsupport zijn bevestigd
7. TABsupport is bevoegd om werkzaamheden door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze
werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van TABsupport
voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
8. Opdrachtgever dient TABsupport bij het geven van de opdracht te voorzien van alle hem bekende informatie met betrekking
tot tekortkomingen en gebreken dan wel gebreken die hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn.
9. TABsupport is niet aansprakelijk voor gebreken aan zijn rapportage, voortvloeiend uit gebreken of tekortkomingen welke
opdrachtgever bekend zijn dan wel hem redelijkerwijze bekend kunnen zijn, en welke niet aan TABsupport zijn medegedeeld.

ARTIKEL 3 - SPECIFIEKE BEPALINGEN OVER BOUWTECHNISCHE KEURINGEN
1. De bouwtechnische keuring bestaat uit een globale, non-destructieve, visuele inspectie, gerelateerd aan het bouwjaar van
het object en is een momentopname, waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden
gerapporteerd. De aard van het onderzoek brengt met zich mee dat er gebruik zal worden gemaakt van steekproeven, zodat
niet kan worden gegarandeerd dat alle visueel waarneembare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd en in het
rapport worden vermeld.
2. De volgende specificatie vallen in elk geval niet onder een bouwtechnische keuring: • controle of op basis van een bestek,
tekeningen en/of een technische omschrijving voldaan is aan een (koop-) aannemingsovereenkomst; • controle van niet
gereinigde beglazing; • controle van bodemgesteldheid of bodemkwaliteit (waaronder bodemvervuiling); • controle op noodzaak
tot bodemsanering en opgave van (bodem-) saneringskosten; • controle of uitvoering van bouwtechnische en/of
installatietechnische berekeningen en metingen; • controle van grondoppervlakte en perceel grootte; • (gespecialiseerd)
onderzoek van de staat van de fundering of constructie van een woning of aanbouw; • controle van geluidsisolatie, warmteisolatie
en woningisolatie, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen; • controle van
dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen; • indicatie van
de waarde van een woning; • controle op noodzakelijke en/of verleende vergunningen van overheidswege, zoals
bouwvergunningen e.d; • controle op asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen, mits specifiek een opdracht is
gegeven voor een asbestinventarisatie; • controle op ondergrondse tanks; • verwijderen, verschuiven of anderszins wegnemen
van afwerkingen, waaronder vloerbedekking, of onderdelen, teneinde achterliggende installaties en/of constructies te
beoordelen; • hak-, breek- en sloopwerk in het kader van de keuring; • gedetailleerd bouwkundig onderzoek.
3. TABsupport zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten, doch geeft echter geen garanties met
betrekking tot de verrichte onderzoeken en/of verstrekte adviezen.
4. Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger dient ervoor zorg te dragen dat het gebouw tijdens de inspectie voor TABsupport
toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van mogelijk is. Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken,
niet toegankelijk is, of dat het object niet kan worden geïnspecteerd, is TABsupport niet verantwoordelijk, c.q. aansprakelijk voor
eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet
kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief. 
5. Ten behoeve van de bouwtechnische keuring worden de begane grondvloeren zonder technische hulpmiddelen visueel
geïnspecteerd, recht onder het kruipluikdeksel indien het kruipluik aanwezig, redelijkerwijs bereikbaar is en geopend kan
worden. Indien deze inspectie aanleiding geeft om nader onderzoek te doen en bij de inspectie minimaal nog één persoon
aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer vanuit de kruipruimte geïnspecteerd indien de kruipruimte op
eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en
Arbowetgeving. Voor alle inspecties is een droge kruipruimte en een vrije kruiphoogte van minimaal 0,50 meter vereist
6. Indien dit veilig kan worden daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 6 meter (2 verdiepingshoogten)
worden, staande op de ladder, visueel geïnspecteerd. Indien hoger gelegen elementen dienen te worden geïnspecteerd, kan dit
uitsluitend met door de opdrachtgever beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede
staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, met inachtneming van de Arbonormen, dit uitsluitend ter
beoordeling van TABsupport
7. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan, die onder het bereik van het onderzoek
vallen, zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn – al dan niet als gevolg van weersinvloeden – worden deze objecten
en/of gedeelten daarvan niet geïnspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.
8. Een bouwtechnische keuring is geen asbestinventarisatie. Indien tijdens de uitvoering van de keuring asbestverdachte of
asbesthoudende toepassingen eenvoudig visueel waarneembaar is, zal TABsupport hiervan melding doen. Dit, zonder hiertoe
een verplichting op zich te nemen om visueel waarneembaar asbest verdacht materiaal te melden. Aanwezigheid van
asbesthoudende of asbestverdachte toepassingen kan door middel van een bouwtechnische keuring niet worden uitgesloten.
TABsupport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval er onverhoopt toch sprake zou zijn geweest van visueel zichtbare
asbestverdachte of asbesthoudende toepassingen.
9. De objecten worden door TABsupport, in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk geïnspecteerd.
De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te
inspecteren zijn, kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel
zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.
10. Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door TABsupport opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na
ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen veertien dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen
aan TABsupport door te geven. Tenzij binnen de gestelde veertien dagen wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever
aan TABsupport kenbaar zijn gemaakt, wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de uitgevoerde
inspectie, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. TABsupport heeft het recht zich te vergewissen van de juistheid van
wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN
1. Voor standaarddiensten zoals op de site www.TABsupport.nl (en daar aan gekoppelde sites) vermeld, gelden de daar
genoemde prijzen en condities. Hier wordt geen aparte offerte voor uitgebracht.
2. De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte.
3. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur vóór de afspraak tot inspectie
kosteloos te annuleren. Bij annulering na deze termijn is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het
overeengekomen tarief of zal dit in overleg bepaald worden.
4. Kosten van gewenste aanvullingen en/of wijzigingen na het tot stand komen van de overeenkomst door opdrachtgever zijn
voor rekening van de opdrachtgever.
5. Opdrachtgever krijgt altijd de actuele totaalprijs van de opdracht bevestigd. Actuele prijzen en meerprijzen bij grotere of
afwijkende objecten zijn terug te vinden op de website van TABsupport

ARTIKEL 5 - DIVERSEN
1. Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de
opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en mits dit geen langere reistijd dan 10 minuten vergt vanaf het object. TABsupport
is gerechtigd hiervoor een vooraf overeen te komen vergoeding te vragen. In onderhavige situaties zal TABsupport gevrijwaard
zijn tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. TABsupport kan van
Opdrachtgever verlangen om een sleutelverklaring te ondertekenen.
2. De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging van de
zichtbare gebreken en zijn bedoeld als een aannemersbegroting. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te
geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.
3. De rapportages zoals bedoeld in deze voorwaarden worden digitaal beschikbaar gesteld op het woningdashboard
www.mijnwoning.nl Opdrachtgever dient zelf een .pdf exemplaar van dit rapport te downloaden en te bewaren op een eigen
opslag device. TABsupport garandeert een bewaartermijn van ten minste 5 jaar op het dashboard van www.mijnwoning.nl

ARTIKEL 6 - BETALING
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen
na factuurdatum op een door TABsupport aan te wijzen bankrekening te geschieden.
2. Na verloop van voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
3. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), kan door TABsupport aanspraak gemaakt
worden op: • De berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele
voldoening; • De berekening van buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke
Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. • De berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van
de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00

ARTIKEL 7 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Tot aan het tijdstip waarop opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de
afgegeven rapportages bij TABsupport
2. Het is opdrachtgever verboden de door TABsupport aan opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan
derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is
nagekomen.

ARTIKEL 8 - INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door TABsupport vervaardigde
rapportages berusten bij TABsupport. TABsupport heeft het recht de door TABsupport vervaardigde rapportages aan derden te
verstrekken.

ARTIKEL 9 - OPZEGGING/BEËINDIGING OVEREENKOMST
1. De tussen opdrachtgever en TABsupport gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn geëindigd met ingang van de datum
waarop opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling aan opdrachtgever is verleend dan wel op
opdrachtgever de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard.
2. Indien opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de met TABsupport gesloten overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet
tijdig nakomt, is TABsupport bevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, de met
opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, onverminderd de aanspraken van TABsupport op het overeengekomen
honorarium en vergoeding van schade en rente. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen ten gevolge van de ontbinding
direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.
3. TABsupport heeft, indien de omstandigheden als in dit artikel aangegeven zich voortdoen, de bevoegdheid andere met
opdrachtgever lopende overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden
en vergoeding van schade en rente te vorderen.

ARTIKEL 10 - OVERMACHT
1. In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de
daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg
de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

ARTIKEL 11 - KLACHTEN EN AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLINGEN
1. Opdrachtgever dient klachten jegens TABsupport. met betrekking tot de uitvoering van zijn opdracht en/of
aansprakelijkheidstelling voor schade binnen uiterlijk 14 dagen na de uitvoering van de opdracht, dan wel binnen 14 dagen
nadat de tekortkoming of schade redelijkerwijs door opdrachtgever had kunnen worden geconstateerd, schriftelijk en
gedetailleerd bij TABsupport te hebben gemeld. In ieder geval geldt een vervaltermijn van twaalf maanden na het afronden van
de inspectie of het uitbrengen van de rapportage door TABsupport
2. Klachten of aansprakelijkheidstellingen worden uitsluitend in behandeling genomen indien opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het indienen van klachten ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen
jegens TABsupport.
3. Het in behandeling nemen van een klacht of aansprakelijkheidstelling impliceert geen erkenning van tekortkoming, gebrek of
schade dan wel aansprakelijkheid in welke vorm of door welke oorzaak dan ook.
4. Klachten of aansprakelijkheidsstellingen die TABsupport bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde
geldigheidstermijn van 12 maanden worden uitgesloten van her inspectie en/of schadevergoeding en kunnen niet in
behandeling worden genomen.
5. Klachten inzake facturen van TABsupport dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum
door TABsupport te zijn ontvangen.

ARTIKEL 12 - AANSPRAKELIJKHEID
1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van TABsupport jegens opdrachtgever voor schade,
direct of indirect, op welke wijze dan ook geleden, ten gevolge van het niet dan wel niet tijdig dan wel het onbehoorlijk uitvoeren
van de tussen partijen gesloten overeenkomst door TABsupport of door haar in het kader daarvan ingeschakelde derden
beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van TABsupport zal worden uitgekeerd.
Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of
vertragingsschade is uitgesloten. Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van TABsupport komt, geldt
voor opdrachtgever een eigen risico van € 500,00.
2. Indien TABsupport aansprakelijk is voor de schade, heeft TABsupport het recht om de schade op eigen kosten te (doen)
beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen. Opdrachtgever is verplicht alle hiertoe benodigde
medewerking te verlenen. Indien opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat TABsupport hierover vooraf schriftelijk is
geïnformeerd of TABsupport de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt opdrachtgever
hiermee het recht op her inspectie en/of enige schadevergoeding.
3. TABsupport is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het onjuist opgeven van omstandigheden, schade ten gevolge
van wettelijke regelingen of andere voorschriften door de overheid vastgesteld en schade ten gevolge van optrekkend of
doorslaand vocht.
4. TABsupport is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan TABsupport verstrekte
informatie die TABsupport vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen. TABsupport zal in de rapportages ook expliciet
aangeven welke informatie door derden is verstrekt.
5. Opdrachtgever vrijwaart TABsupport voor alle schade die TABsupport mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot
schadevergoeding, indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet
handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.
6. Indien er sprake is van een bouwtechnische keuring, worden in de rapportages alleen zichtbare gebreken gemeld.
TABsupport is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken, noch voor
gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek
gewenst of noodzakelijk is.
7. TABsupport is niet aansprakelijk voor zaken die TABsupport niet geïnspecteerd heeft en waarvan TABsupport in de
rapportage heeft vermeld dat deze niet zijn geïnspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is
gebleven.
8. Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het
object of onderdeel waarop de schade is ontstaan, meegewogen.
9. TABsupport is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg zijn van, asbest of asbesthoudende
toepassingen, ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van opstallen of materialen.

ARTIKEL 13 - VERVALTERMIJN
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 en 12 is opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van
TABsupport onverwijld schriftelijk aan TABsupport mee te delen.
2. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de
ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te
vervallen.

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Op alle door TABsupport te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. TABsupport is aangesloten bij de brancheorganisatie voor bouwkundige keurders. Zie voor meer informatie www.bvbk.nl
3. Klachten en geschillen tussen TABsupport en opdrachtgever zullen in voorkomende gevallen aan de brancheorganisatie
worden voorgelegd ter beoordeling.
4. Op de overeenkomst tussen TABsupport en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de
gewone rechter bevoegd is en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht
door rechtbank Roermond.